Polityka Prywatności GRUPY INFOR PL

O Polityce Prywatności

Grupa INFOR PL to grupa zrzeszająca podmioty świadczące profesjonalne usługi dla przedsiębiorców, księgowych, kadrowych, urzędników, samorządowców i specjalistów innych branż oraz oprogramowania i aplikacji biznesowych dla najbardziej wymagających.

W skład Grupy INFOR PL wchodzą:

 • INFOR PL Spółka Akcyjna  z siedzibą w Warszawie ( 01-066 )  przy ul. Burakowskiej 14  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225279 (REGON: 011617580, NIP: 1180093066),
 • INFOR IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Warszawie ( 01-066 )  przy ul. Burakowskiej 14 , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000331240 (REGON: 141836060, NIP: 5272601064).

Z dniem 31.05.2021 r. nastąpiło połączenie ww. spółki INFOR PL S.A. (dalej: INFOR PL) oraz spółki Infor Biznes Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Burakowskiej 14, 01-066 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000307225, kapitał zakładowy: 29 421 550,00 złotych, numer NIP: 5272575823 (dalej: Infor Biznes). Plan połączenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, został podany do publicznej wiadomości i jest dostępny pod adresem: https://holding.infor.pl/Grupa-Infor-PL/INFOR-PL.

Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (dalej: KSH) przez przeniesienie całego majątku Infor Biznes na INFOR PL. Oznacza to m.in., że INFOR PL wstąpiła w uprawnienia i obowiązki, leżące do tej pory po stronie Infor Biznes, np. przejęła zobowiązania umowne, stając się stroną zawartej umowy lub usługodawcą (w miejsce Infor Biznes) lub też wstąpiła w miejsce Infor Biznes w przypadku dotychczas składanych oświadczeń (w tym wyrażanych zgód).

Dla naszych użytkowników, klientów, kontrahentów czy osób występujących z nami w innego typu relacjach oznacza to, że od momentu połączenia (i wstąpienia przez INFOR PL w prawa i obowiązki Infor Biznes, po ich przejęciu), administratorem Państwa danych jest INFOR PL. Nie wiąże się to z koniecznością aneksowania umów, składania nowych oświadczeń itp., jako że dotychczas zawarte relacje pozostają w mocy i będą kontynuowane w niezmienionym zakresie. Zmieniają się jedynie dane administratora – jeżeli dotychczas był nim Infor Biznes (jako niezależny administrator lub współadministrator), to w miejsce Infor Biznes administratorem danych jest wyłącznie INFOR PL z siedzibą w Warszawie ( 01-066 )  przy ul. Burakowskiej 14 , kontakt: bok@infor.pl

Grupa INFOR PL przywiązuje ogromną wagę do przejrzystości działania i szanuje podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności. Zapewnienie poufności Państwa danych jest dla nas bardzo ważne. Dokładamy wszelkich starań, by przyjęte zabezpieczenia i zasady wykorzystania informacji zgromadzonych w naszych bazach danych gwarantowały poufność i bezpieczeństwo.

Niniejsza Polityka Prywatności Grupy INFOR PL ma na celu objaśnienie, w jaki sposób postępujemy z dotyczącymi Państwa informacjami. Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszej Polityce mają następujące znaczenie:

 • dane osobowe  – w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować;
 • przetwarzanie  – w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • RODO  – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • administrator  – w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO oznacza administratora danych, a więc podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Ilekroć w niniejszej Polityce mowa o administratorze rozumie się przez to spółkę zrzeszoną w ramach Grupy INFOR PL, która samodzielnie decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli chcą Państwo poznać szczegóły pozyskiwania i wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, zachęcamy do zapoznania się z niniejszym dokumentem Polityki Prywatności.

Jakie dane możemy przetwarzać?

Zakres Państwa danych osobowych, jakie będziemy przetwarzać, może być różny w zależności od relacji, jaką Państwo z nami nawiązują. Państwa dane osobowe możemy przetwarzać m.in. w następujący sposób:

 • podczas rejestracji (zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną) i za pośrednictwem formularzy rejestracyjnych;

Abyś skorzystać z niektórych funkcjonalności oferowanych przez nasze serwisy, będą musieli się Państwo zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy o login i hasło, jakiego będą Państwo używać do logowania się. Po zalogowaniu udostępnimy Państwu możliwość wpisania dodatkowych, dotyczących Państwa danych.

Niektóre funkcjonalności i usługi nie wymagają logowania, niemniej dostęp do nich jest możliwy po przesłaniu formularzy rejestracyjnych (np. webinaria, szkolenia).

 • podczas korzystania przez Państwa z serwisów administratorów;

Podczas Państwa wizyty na naszych stronach internetowych i korzystania z naszych serwisów zbierane są dane dotyczące Państwa wizyty i aktywności, w szczególności adres IP urządzenia, z którego korzystacie do odwiedzenia naszych witryn, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji o przetwarzaniu przez nas takich danych znajduje się w części poświęconej plikom cookie (zob.  Polityka Cookies GRUPY INFOR PL ).

 • podczas nawiązywania z nami współpracy;

Pod tym pojęciem rozumiemy zarówno te przypadki, kiedy korzystają Państwo z naszych usług jako klienci (np. zapisują się na newsletter, zapisują się na udział w naszych wydarzeniach), jak też nabywają nasze produkty (prenumeraty lub inne publikacje). Dotyczy to także sytuacji, gdy nawiązujemy współpracę biznesową na zasadzie partnerstwa (np. przy organizacji wspólnego przedsięwzięcia) albo kiedy to my korzystamy z Państwa kompetencji lub doświadczenia (dotyczy to np. naszych usługodawców, autorów, prelegentów, redaktorów). W takich przypadkach możemy otrzymywać dane wynikające bezpośrednio z umowy lub z prowadzonych kontaktów, bądź też rozliczeń współpracy.

 • podczas kontaktowania się z nami w przypadkach dotyczących usług, reklamacji, ale też trwającej lub potencjalnej współpracy;

Takie dane możemy otrzymywać od Państwa, kiedy wypełniają Państwo formularze kontaktowe dostępne na naszych stronach internetowych lub kiedy kontaktują się Państwo z nami telefonicznie bądź też mailowo.

 • podczas aplikowania do pracy;

Jeżeli prowadzimy nabór na wolne stanowiska i udostępniamy w tym celu dane kontaktowe lub formularze kontaktowe do aplikowania na nie, to przekazane nam przez Państwa za ich pośrednictwem dane możemy przetwarzać.

 

Administrator – cele, podstawy i inne szczegóły przetwarzania danych

§ 1. Administrator danych

Właściwy administrator danych to podmiot, który realizuje określone cele przetwarzania danych i decyduje o środkach ich przetwarzania. W zależności od tego, w jakim celu przetwarzane są Państwa dane osobowe (np. z jakiej usługi Państwo korzystają i która ze spółek wchodzących w skład Grupy INFOR PL jest odpowiedzialna za dostarczanie lub dystrybucję tej usługi), administratorem Państwa danych osobowych będzie inna spółka z Grupy INFOR PL. Pozyskując Państwa dane administrator za każdym razem poinformuje dokładnie w klauzuli informacyjnej o swojej tożsamości. Poniżej podajemy przykłady:

1.1 Rekrutacja

 • Jeżeli biorą Państwo udział w procesach rekrutacyjnych, administratorem danych jest potencjalny pracodawca oferujący dane stanowisko pracy, czyli INFOR PL lub INFOR IT.

1.2 Zatrudnienie

 • Dla osób zatrudnionych w INFOR PL, administratorem danych jest ta spółka.
 • Wobec osób zatrudnionych w INFOR IT, to ta spółka przetwarza ich dane jako administrator.

1.3 Realizacja umowy, świadczenie usług/produktów w związku z prowadzoną przez nas działalnością

 • Administratorem danych jest ten podmiot, z którym zawierają Państwo umowę, nawiązują relację, składają zamówienie, kontaktują się jako przedstawiciel lub reprezentant naszego klienta, kontrahenta, partnera. Proszę pamiętać, że nie dotyczy to wyłącznie umów zawieranych w formie tradycyjnej (np. kiedy zawieramy umowy z naszymi partnerami, kontrahentami, współpracownikami, autorami, prelegentami, usługodawcami, klientami), ale też umów zawieranych w formie elektronicznej. Do zawierania umów w formie elektronicznej dochodzi m.in. wtedy, kiedy akceptują Państwo udostępniony przez nas regulamin: prowadzenia konta, dokonywania zakupów, korzystania ze stron www, otrzymywania newslettera, udziału w konferencji, szkoleniu, konkursie, webinarium.
 • Zawsze, kiedy zawierają Państwo umowę (czy to w formie tradycyjnej, czy elektronicznie) lub kiedy są przedstawicielami strony takiej umowy, wskazujemy, która spółka z Grupy INFOR PL świadczy daną usługę lub jest drugą stroną umowy. I to ta spółka będzie administratorem Państwa danych osobowych (a więc będzie to INFOR PL lub INFOR IT).

1.4 Marketing: otrzymywanie zamówionych informacji handlowych, ofert, promocji, reklam (w formie elektronicznej, telefonicznej lub tradycyjnej – papierowej)

 • Kierowaniem takich informacji i prowadzeniem bazy marketingowej w Grupie INFOR PL zajmuje się INFOR PL i to ta spółka, mając Państwa zgodę lub działając w oparciu o prawnie uzasadniony interes, jest administratorem danych przetwarzanych w ww. celach.

1.5 Odpowiadanie na złożone zapytania ofertowe

 • Jeżeli chcą Państwo otrzymywać od nas oferty i kontaktują się z nami z prośbą o ofertę współpracy/świadczenia usług, to administratorem Państwa danych jest INFOR PL lub INFOR IT (w zależności od tego, z którą spółką się Państwo kontaktują). Ta spółka albo w oparciu o zgodę, albo w oparciu o tzw. prawnie uzasadniony interes, przedstawi Państwu oferty swoich usług/współpracy.

1.6 Kontakt

 • Jeżeli kontaktują się Państwo z nami telefonicznie bądź elektronicznie (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularzy kontaktowych), czy to w formie tradycyjnej – w imieniu własnym lub jako osoba kontaktowa/reprezentant, to spółka, do której kierowane jest zapytanie przetwarza Państwa dane jako administrator – może to więc być INFOR PL lub INFOR IT.

 

§ 2. Jak mogę się skontaktować z administratorem danych?

Można się z nami skontaktować w poniższy sposób:

2.1. INFOR PL

za pomocą telefonu: 801 626 666 lub 22 761 30 30  

za pomocą wiadomości e-mail:  bok@infor.pl

listownie: INFOR PL Spółka Akcyjna, ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa

2.2. INFOR IT

za pomocą wiadomości e-mail:  biuro@inforit.com

listownie: INFOR IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa

§ 3. Czy administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych?

Obie spółki, tj. zarówno INFOR PL, jak i INFOR IT, powołały Inspektora Ochrony Danych, którym jest:

Katarzyna Ułasiuk, kontakt e-mail: iod@infor.pl

Kontakt korespondencyjny: INFOR PL Spółka Akcyjna, ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

 

§ 4. W jakich celach i na jakich podstawach Państwa dane osobowe są przetwarzane?

Dane przetwarzane w poniższych celach przetwarzamy w oparciu o następujące podstawy prawne.

 

4.1 Rekrutacja 

Zgoda kandydata do pracy lub przepisy kodeksu pracy (jeżeli rekrutacja dotyczy stanowiska z planowaną umową o pracę).

 

4.2 Zatrudnienie

Realizacja umowy i wykonanie obowiązujących przepisów w tym zakresie:

a) w przypadku umów o pracę (prawo pracy i prawo dot. ubezpieczeń, podatków, archiwizacji dokumentacji pracowniczej):

 • konieczność realizacji umowy lub konieczność przetwarzania danych osobowych przed jej zawarciem, na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także
 • obowiązujące przepisy prawa w zakresie: prawa pracy, ubezpieczeń, podatków, archiwizacji dokumentacji pracowniczej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO),
 • prawnie uzasadnione interesy, rozumiane jako umożliwienie w Grupie INFOR i poza nią kontaktów w sprawach służbowych z właściwą osobą, np. partnerem biznesowym, klientem (gdy jest to niezbędne do prawidłowego wykonania powierzanych zadań), zabezpieczenie roszczeń, celem ich ustalenia, dochodzenia lub obrony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

b) w przypadku umów innych niż umowy o pracę z kodeksu pracy (np. w oparciu o umowę o dzieło, umowę zlecenia):

 • konieczność realizacji umowy lub konieczność przetwarzania danych osobowych przed jej zawarciem, na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także
 • obowiązujące przepisy prawa w zakresie: ubezpieczeń, podatków, archiwizacji dokumentacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • prawnie uzasadnione interesy, rozumiane jako umożliwienie w Grupie INFOR i poza nią kontaktów w sprawach służbowych z właściwą osobą, np. partnerem biznesowym, klientem (gdy jest to niezbędne do prawidłowego wykonania powierzanych zadań) zabezpieczenie roszczeń, celem ich ustalenia, dochodzenia lub obrony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

4.3 Realizacja umowy, świadczenie usług/produktów w związku z prowadzoną przez nas działalnością

Jeżeli korzystają Państwo z usług, które świadczymy jako usługodawca, korzystają z naszych produktów, zawieramy z Państwem umowę, prowadzimy rozliczenia, korzystamy z Państwa kompetencji lub usług, nawiązujemy współpracę partnerską (czyli w każdym przypadku, kiedy to spółka INFOR PL lub INFOR IT jest stroną takich relacji):

 • konieczność realizacji umowy/zamówienia/współpracy (w tym jeżeli dotyczy to świadczeń udzielanych na podstawie akceptowanego regulaminu) lub konieczność przetwarzania danych osobowych przed jej zawarciem, na Państwa żądanie (jeżeli są Państwo stroną takiej współpracy, umowy) – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także
 • obowiązujące przepisy prawa w zakresie: podatków, rachunkowości, innych zobowiązań publicznoprawnych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • prawnie uzasadnione interesy administratora, rozumiane jako: zabezpieczenie roszczeń, w związku z ich dochodzeniem, obroną lub ustaleniem, dochodzenie zaległych należności, ustalenie osób kontaktowych, bieżące kontakty w sprawie umowy/zamówienia/współpracy, wyjaśnianie ewentualnych reklamacji, sporów, utrzymanie relacji biznesowych, właściwa identyfikacja osób kontaktowych lub reprezentantów naszych klientów, kontrahentów, partnerów – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

4.4 Marketing: otrzymywanie zamówionych informacji handlowych, ofert, promocji, reklam (w formie elektronicznej, telefonicznej lub tradycyjnej – papierowej)

 • Zgoda na otrzymanie takich informacji w formie elektronicznej lub telefonicznej (zbieramy odrębne zgody na każdą z tych form), lub prawnie uzasadniony interes, czyli kierowanie ofert w postaci tradycyjnej (papierowo) – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Zgoda na korzystanie z plików cookies, według Państwa wyboru – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane przetwarzane w celach marketingowych możemy wykorzystywać także w celu tworzenia statystyk oraz zestawień, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez nas działań marketingowych i budowie strategii biznesowej. W zdecydowanej większości takie statystyki tworzone są w oparciu o dane nieosobowe lub dane zanonimizowane. W przypadku, gdy do tego celu będą wykorzystywane dane osobowe, ich przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci prowadzenia działań analitycznych i statystycznych mających na celu rozwój Grupy INFOR, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

4.5 Odpowiadanie na złożone zapytania ofertowe

 • Zgoda na otrzymanie takiej oferty od nas, jeżeli Państwo o nią proszą (w szczególności, jeżeli udostępniają Państwo w tym celu swój adres e-mail) – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Prawnie uzasadniony interes, rozumiany jako udzielnie odpowiedzi na złożone zapytanie – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4.6 Kontakt

 • Bieżące kontakty z każdą osobą, z którą kontaktujemy się my lub która kontaktuje się z nami, w szczególności: z klientami, reprezentantami, partnerami, kontrahentami, usługodawcami, osobami kontaktowymi/przedstawicielami wytypowanymi do kontaktu lub osobami, które same się z nami kontaktują – prawnie uzasadnione interesy INFOR PL lub INFOR IT rozumiane jako przyjęcie zapytania do realizacji i udzielenie na nie odpowiedzi, zgłoszenie własnego zapytania i udzielenie na nie odpowiedzi, jak też prowadzenie bieżącego kontaktu.

 

§ 5. Źródło danych – skąd INFOR ma Państwa dane osobowe?

Za każdym, razem gdy administrator będzie prosić o podanie jakichkolwiek danych osobowych, poinformuje Państwa o warunkach ich przetwarzania.

Zazwyczaj źródłem danych jest osoba, której dane dotyczą.

Jeżeli jesteście Państwo pracownikiem, współpracownikiem lub reprezentantem naszego kontrahenta, klienta, partnera, usługodawcy, itp. i współpracują z nami w jego imieniu, to możliwe jest, że otrzymamy Państwa dane kontaktowe odpowiednio od tego podmiotu w związku z wyznaczeniem przez niego osób reprezentujących lub kontaktujących się z nami w jego imieniu.

Podawane nam dane osobowe przekazywane są dobrowolnie, jednak w określonych sytuacjach ich podanie jest wymogiem ustawowym lub umownym, a w konsekwencji ich niepodanie uniemożliwi odpowiednio realizację przepisu prawa lub nawiązanie i prawidłową realizację współpracy.

 

§ 6. Kto może mieć dostęp do Państwa danych?

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, w zakresie niezbędnym do realizacji powyżej wskazanych celów ich przetwarzania. Są to podmioty współpracujące z administratorem, tj. kancelarie prawne, podatkowe, podmioty świadczące usługi windykacyjne oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie odrębnie zawartych umów powierzenia (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT, obsługę księgową).

Państwa dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do dostępu do nich zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa (np. policja, sądy, ZUS, US, organy publiczne).

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwom trzecim) ani organizacjom międzynarodowym, chyba że wyraźnie wyrażą na to Państwo zgodę lub gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. W innym wypadku dane osobowe mogą być przekazane do krajów trzecich tylko, jeżeli będzie istnieć ku temu alternatywna, właściwa podstawa prawna (w szczególności podpisanie tzw. standardowych klauzul umownych). W przypadku transferu danych poza EOG zawsze będziemy o tym informować przed zebraniem danych osobowych.

Poza tym Państwa dane osobowe mogą być przez nas udostępnione, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy (np. udostępnienie danych do banku w związku z dokonywanymi przelewami w celu rozliczeń) lub ze względu na realizację prawnie uzasadnionych interesów INFOR (np. ujawnienie danych pełnomocnikom lub w sądzie w przypadku obrony lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, ujawnienie danych adresowych kurierom czy Poczcie Polskiej w celu doręczenia przesyłki).

Państwa dane osobowe mogą być przez administratora udostępniane pomiędzy INFOR PL i INFOR IT, czyli spółkom działającym w ramach Grupy INFOR PL, w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych jako podmiotu zrzeszonego w ramach grupy przedsiębiorstw w rozumieniu art. 4 pkt 19 RODO, do realizacji wewnętrznych celów administracyjnych ww. podmiotów (powiązanych w ramach Grupy INFOR PL).

Dodatkowo, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę lub będą tego żądać, administrator może udostępniać Państwa dane osobowe również innym podmiotom, w tym swoim kontrahentom (których aktualna lista znajduje się zawsze w przekazywanej Państwu klauzuli informacyjnej), w szczególności w przypadku, gdy zgoda dotyczy przetwarzania danych w celach marketingowych tych podmiotów (udostępnienie danych tym podmiotom dla realizacji ich własnych działań na tym polu).

Państwa dane osobowe w przypadku wyrażenia zgody na ich wykorzystanie w celach marketingowych przez partnerów możemy udostępnić naszym kontrahentom. Nasi kontrahenci to podmioty świadczące usługi lub oferujące produkty z następujących branż: Motoryzacja, Nieruchomości, Zdrowie/Farmacja, TSL, Finanse, Telekomunikacja, Prawo, Ubezpieczenia, Edukacja, JST, Domy Mediowe, Agencje PR, Instytucje kulturalne, Gastronomia, SSP, Organizacje pozarządowe, Sądy, Energetyka, Wydawnictwa.

Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym jednak przypadku administrator zadba o zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń, tak, by zapewnić ochronę osobie, której dane dotyczą. Transfer danych do państw poza EOG może mieć związek np. z:

 • działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+),
 • wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat,
 • wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense).

 

§ 7. Jak długo przechowujemy dane osobowe? 

Dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, jak mamy cel ich bieżącego wykorzystania lub ich archiwizacji. O okresach przechowywania danych zbieranych w konkretnym przypadku informujemy Państwa zawsze podczas ich zbierania, np. w umowach, które z Państwem zawieramy, ogłoszeniach o pracę, czy formularzach, w których zostawiają Państwo dane.

Co do zasady okresy przechowywania danych ustalamy w oparciu o następujące kryteria:

 1. w przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną zgodę (np. na otrzymywanie ofert marketingowych, reklam, przeprowadzenie procesów rekrutacyjnych) – dane przechowujemy do czasu odwołania zgody,
 2. w przypadku przetwarzania danych w oparciu o nawiązane z nami relacje umowne, w tym na podstawie akceptowanego regulaminu – dane przechowujemy do czasu ustania okresów wskazanych w przepisach prawa, na podstawie których Państwo lub my moglibyśmy mieć prawo do wniesienia roszczenia,
 3. w przypadku przetwarzania danych na potrzeby realizacji przepisów prawa – dane przechowujemy tak długo, jak zobowiązuje nas do tego prawo,
 4. w przypadku przetwarzania danych na potrzeby wyłącznie kontaktu – dane przechowujemy nie dłużej, niż 2 lata następujące po końcu roku, w którym zaprzestano kontaktu.

 

§ 8. Prawa osób, których dane są przetwarzane

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
 2. prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (16 RODO),
 3. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
 4. prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 5. prawo otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu spółki, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją (art. 21 RODO),
 7. w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem; zgodę można wycofać poprzez dostępne ustawienia na stronie www lub poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: iod@infor.pl lub na adres: INFOR PL Spółka Akcyjna, ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa w przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie; szczegóły dotyczące składania skarg można znaleźć na stronie UODO, pod adresem  https://uodo.gov.pl/pl/83/155 .

 

§ 9. Profilowanie

Państwa dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym mogą być profilowane. Oznacza to, że w oparciu o posiadane przez nas dotyczące Państwa dane osobowe oraz informacje dotyczące produktów, które Państwo nabyli lub usług, z których Państwo korzystają, lub plików cookies, jakie są zapisane na Państwa urządzeniu, będziemy przeprowadzać wnioskowania dotyczące Państwa preferencji i zainteresowań, które mogą posłużyć nam do budowy Państwa profilu marketingowego. W oparciu o zbudowane profile będziemy mogli lepiej dopasowywać do Państwa oczekiwań nasz przekaz marketingowy, co oznacza, że będziecie Państwo otrzymywać od nas mniej nieprzydatnych informacji i ofert produktów, których zakupem nie będą Państwo zainteresowani.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe. Komunikacja między Państwa komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Państwa dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Ponieważ administratorzy tworzą grupę przedsiębiorstw w rozumieniu art. 4 pkt 19 RODO, administratorzy zadecydowali o wyznaczeniu jednego Inspektora Ochrony Danych. Oznacza to, że fizycznie Inspektorem Ochrony Danych każdego z administratorów jest jedna osoba, opiekująca się wszystkimi spółkami z Grupy INFOR PL, tj. zarówno INFOR PL, jak i INFOR IT.

Jeżeli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych przez administratora, prosimy o kontakt:

 

Inspektor Ochrony Danych

Grupa INFOR PL

 ul. Burakowska 14

 01-066 Warszawa

@

iod@infor.pl

 

Oczywiście mogą Państwo również kontaktować się z administratorem swoich danych osobiście, za pośrednictwem adresu e-mail Biura Obsługi Klienta:  bok@infor.pl  lub na adres korespondencyjny administratora (z dopiskiem „Dane osobowe”).

Lista produktów i usług świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL w ramach konta użytkownika
Sklep INFOR PL Regulamin >>
Serwis Gazetaprawna.pl Regulamin >>
Serwis Infor.pl Regulamin >>
e-wydanie Dziennika Gazety Prawnej Regulamin >>
INFORLEX Regulamin >>
Poradnia w INFORLEX Regulamin >>
INFORAKADEMIA i webinaria Regulamin >>
Czasopisma Regulamin >>
IFK Platforma Księgowych i Kadrowych Regulamin >>
Poprzednia wersja Polityki Prywatności GRUPY INFOR PL (obowiązująca do 01.10.2022)
Poprzednia wersja Polityki Prywatności GRUPY INFOR PL